TT   Tên Model  Bo mạch chính
(Mainboard) 
 Màn hình
(LCD) 
 Cảm ứng
(TP) 
 Pin
(Batery) 
 Sạc   Cable USB   Sạc dây 
     1  Smart Hero                     400,000  Bộ màn hình và cảm ứng 150,000         50,000     20,000
     2  Smart Hero2                     350,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 150.000         60,000     20,000
     3  Smart Hero 4G                     650,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000       100,000  dây cáp sạc: 60,000
     4  Super Hero                     500,000  Bộ màn hình và cảm ứng 190,000         60,000         60,000     20,000
     5  Super Hero 4G                     700,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000       120,000  dây cáp sạc: 60,000
     6  FAMI12V2                     120,000                110,000         80,000         20,000           10,000
     7  FAMI12 4G                     300,000                100,000         80,000         20,000     10,000
     8  FAMIP20                     120,000                110,000         60,000           20,000
     9  FAMI60                     200,000                150,000       100,000           30,000
   10  IZI110                       80,000                  60,000         50,000           25,000
   11  IZI115                       80,000                  60,000         50,000           25,000
   12  IZI125                       80,000                  60,000         50,000           25,000
   13  IZI230                     110,000                120,000         80,000           30,000
   14  IZI300                     110,000                120,000       115,000           30,000
   15  IZI10                     250,000                  80,000         60,000           20,000
 IZI11                     250,000                  80,000         60,000           20,000
   16  IZI12                     250,000                100,000         60,000           20,000
   17  IZI20                     280,000                100,000       100,000           20,000
 IZI26                     280,000                150,000       100,000           20,000
   18  IZI50                     250,000                150,000       100,000           20,000
   19  IZI55                     200,000                150,000       100,000           30,000
   20  Play50                     120,000                120,000       110,000           20,000
   21  MyKID                     650,000                250,000       100,000         60,000     20,000
   22  F201                     250,000                100,000         60,000
   23  Tab8A                     900,000                600,000              200,000       250,000       100,000     50,000
   24  TAB8.1                     900,000                600,000              200,000       250,000       100,000     50,000
   25  TAB8.2                  1,000,000                600,000              200,000       250,000       100,000     50,000
 TAB8.3                  1,000,000                600,000              200,000       250,000       100,000     50,000
   26  Tab8 4G                     900,000                600,000              200,000       200,000         50,000     50,000
   27  Tab8 Edu                  1,000,000                600,000              200,000       250,000       100,000     50,000
   28  TAB10                     650,000                700,000              220,000       230,000         50,000     15,000
   29  TAB10 4G                     900,000             1,200,000              250,000       230,000         60,000     20,000
   30  TAB10.1                  1,000,000                800,000              250,000       300,000         50,000     50,000
   31  TAB10.4                  1,500,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 1.500.000       300,000         80,000     60,000
   32  TAB10.4              250,000
   33  TAB10A                     900,000                700,000              250,000       300,000       100,000     50,000
   34  TAB10S                  1,100,000                700,000              250,000       300,000       100,000     50,000
   35  TAB10M                  1,100,000                700,000              250,000       300,000       100,000     50,000
   36  TAB10WIFI                     800,000                800,000              250,000       200,000         70,000     50,000
   37  Tab10 Edu                  1,000,000                700,000              250,000       300,000       100,000     50,000
   38  Tab10E                  1,000,000                700,000              250,000       300,000       100,000     50,000
 Tab10.1 pro                  1,200,000                700,000              250,000       300,000       100,000     50,000
   39  SMART TUDY1                  1,500,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 1.500.000       300,000         80,000     60,000
   40  SMART TUDY1              250,000
   41  HAPI15                     700,000                350,000              100,000       100,000         30,000     20,000
   42  HAPI10                     700,000  MH và mặt cảm ứng 300000         80,000     20,000
 HAPI20                     800,000                400,000              120,000       110,000                40
   43  HAPI30                     900,000                500,000              200,000       120,000         40,000
   44  NBL133                  1,800,000             1,000,000       350,000         150,000
   45  NBL133N                  2,000,000             1,000,000       350,000         150,000
   46  E140                  2,000,000             1,500,000       500,000         200,000
   47  E116                  2,000,000             1,000,000       400,000         150,000
   48  Q1V                  5,200,000             2,500,000       750,000         150,000

 

Main Menu